Sutvirtinimo sakramentas
Paskelbta: 2013-12-16

Sutvirtinimas yra vadinamas „krikščioniškosios brandos sakramentu“. Šiuo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti bei ginti tikėjimą… Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1285. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir […]

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
Paskelbta: 2013-12-16

Dievas, Gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau nuodėmių atleidimą. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios” – tokius žodžius taria kunigas, suteikdamas nuodėmių atleidimą. Sutaikinimo sakramentas, kaip ir kiti sakramentai, yra […]

Santuoka
Paskelbta: 2013-12-16

Santuokos sakramentas Dievas, sukūręs žmogų iš meilės, pašaukė jį meilei, kuri yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas. Juk žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o Dievas ir yra meilė. Kadangi Dievas sukūrė vyrą ir moterį, todėl jų tarpusavio meilė yra absoliučios ir nesibaigiančios Dievo meilės žmogui atvaizdas. Dievo […]

Kunigystė
Paskelbta: 2013-12-16

Kunigystės sakramentas — tai paties Kristaus apaštalams bei jų įpėdiniams ir pasirinktiems pagalbininkams ypatingu ženklu ir galia pavesta pasiuntinybė Bažnyčioje toliau tęsti Viešpaties tarnystę. Kunigystės sakramentas apima tris laipsnius: vyskupystę, kunigystę ir diakonatą. Vyskupai – apaštalų įpėdiniai. Apaštalai, gavę Šventąją Dvasią, rankų uždėjimu ir malda savo įpėdiniams perdavė Šventosios Dvasios […]

Ligonio patepimas
Paskelbta: 2013-12-16

Ligonių patepimo sakramentas – tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.   Kodėl sunkiau sergančiam tikinčiajam reikia priimti Ligonių patepimo sakramentą? Sunkiai sergančiam žmogui būtina […]

Krikšto sakramentas
Paskelbta: 2013-12-16

Bažnyčia jį teikia savo Viešpaties pavedimu: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28,19). Krikštu  tampame Dievo vaikais, tikinčiųjų bendruomenės, Bažnyčios, nariais. Juo taip pat atleidžiamos nuodėmės ir pradedamas naujas žmogaus, Jėzaus Kristaus brolio ar sesers, Dievo sūnaus ar […]

Eucharistija (Švenčiausiasis Sakramentas)
Paskelbta: 2013-12-16

Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. „Mūsų Išganytojas Paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo Kūno ir Kraujo auką, kad pratęstų Kryžiaus auką ilgus amžius, iki vėl ateis, ir savo mylimai Sužadėtinei Bažnyčiai šitaip patikėtų savo mirties ir prisikėlimo atminimą – gailestingumo sakramentą, vienybės ženklą, […]