Radviliškio Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčia

Titulas: Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo

Švenčiami atlaidai: Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 

 

Radviliškis – miestas vidurio Lietuvos šiaurėje, apie 20 km į pietryčius nuo Šiaulių. Radviliškis kaip miestas išaugo nutiesus geležinkelį. Bažnyčia yra Radviliškio miesto centre, šalia jos stovi architektūrinis paminklas – senosios bažnyčios medinė varpinė. Tai liaudies architektūros formų 5 tarpsnių, aukšta varpinė, statyta 1876 metais. Apatinis varpinės bokštas yra mūrinis, žemesnis už kitus, su durimis, langais ir piliastrais. Viršutinieji tarpsniai turi po langą su trikampėmis arkomis kiekvienoje sienelėje. Varpinės penktasis aukštas yra be sienų, lyg ir galerija su ornamentuotais stulpais ir baliustrada.

1597 metais pirmą kartą paminėta senoji Radviliškio bažnyčia, 1619 metais įkurta parapija. 1769 metais kunigas K. Ausėnas su parapijiečiais pastatė naują medinę bažnyčią, kurią 1789 metais pašventino pavyskupis A. Koscia. 1868 metais bažnyčią sunaikino gaisras, kuris ištirpdė net varpus. 1870 metais klebonas kun. Juozapas Bartkevičius pastatė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią.

Senoji Radviliškio bažnyčia sudegė per Antrąjį pasaulinį karą. Dabartinė bažnyčia įrengta 1945 metais vokiečių belaisvių statytame pastate. Perstatyta 1987 metais parapijiečių ir tuometinio klebono, kunigo Liongino Vaičiulionio pastangomis.

Dabartinės bažnyčios išorinė architektūra nėra nuosaiki. Tai tik visokių priestatų ir frontonų mišinys. Vietoj buvusios mūrines šventoriaus sienos užtverta metalinė tvora.

1989 metais prie Radviliškio bažnyčios varpinės pastatyti trys kryžiai – paminklas stalinizmo aukoms atminti (paminklą – kompoziciją kūrė V. Vaicekauskas, E. Gaubas ir A Dovydaitis).

Bažnyčia rūpestingai tvarkoma, joje dabar – nauji presbiterijos baldai, altorius, suolai besimeldžiantiesiems, klausyklos, iš Vokietijos atgabenti ir 2000 metais pastatyti puikūs vargonai. Atliktas kapitalinis varpinės remontas.

Bažnyčia didžiuojasi savo Jaunimo choru, kuris neseniai atšventė savo 10 metų jubiliejų, yra išleidęs savo giesmių plokštelių, pelnęs įvertinimų šalyje bei užsienyje. Radviliškio bažnyčią puošia puikus suaugusiųjų choras, sėkmingai veikia  Šeimos centras, „Caritas“, šv. Damijono jaunimo maldos grupelė, Marijos legiono, Katalikių moterų organizacijos.  Bažnyčios gyvenime ryškus ir svarus parapijos  Pastoracinės tarybos darbas. Bažnyčios ir rajono savivaldybės bendrų pastangų dėka prie bažnyčios prieš 3 metus iškilo Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, sudaręs geras sąlygas parapijiečių sielovadinei veiklai.

Radviliškio bažnyčioje nuo 2003 metų rengiami tradiciniai Tarptautiniai jaunųjų atlikėjų „Polifonija ir aš“ festivaliai, kuriuose groja vargonais jaunieji pianistai iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, bei atlikėjai iš Estijos ir Latvijos, vyksta vargonų muzikos festivaliai „Vargonų legendos“– pirmieji tokie visame regione. Čia dažnai rengiami kiti sakralinės muzikos koncertai, vyksta teminės literatūrinės kompozicijos, piligriminės išvykos, tikinčiojo jaunimo renginiai. Leidžiamas kasmėnesinis laikraštis „Mūsų parapija“.

2014 m. baigtas įgyvendinti šios bažnyčios naujų varpų gamybos projektas. Geranoriškai padedant parapijiečiams, savivaldybei ir kitiems rėmėjams, beveik per dvejus metus suprojektuota ir atlikta netgi daugiau darbų, negu iš pradžių planuota: Lenkijoje, brolių Kruševskių manufaktūroje, iš tauraus metalo nulieti trys didingi varpai,  rekonstruota bažnyčios varpinė, įrengtas jos apšvietimas, atnaujintos bažnyčios durys. Ir pernai, rugpjūčio 24-ąją, Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai pašventino Švč. Mergelės Marijos, Šv. Jono Pauliaus II ir Šv. Kazimiero vardais tituluotus varpus. Tai buvo išlauktas įvykis parapijos ir viso Radviliškio gyvenime. Nuo tada naujieji varpai plačiai sklinda lyg pranašo balso aidas, išskirtiniu skambesiu kviečia maldai ir gyvai liudija, kiek daug gali žmonių gerumas, susitelkimas kilniam tikėjimo reikalui.

 

 

Varpinė ir bažnyčia