slide1Parapijos jaunimo choras įsikūrė 2003 m. kovo mėn. Vadovė – Aurelija Šakėnienė. Jau tų pačių metų rudenį įvyko pirmoji choro kelionė: jis dalyvavo Vilniuje surengto sakralinės muzikos festivalio „Sielos 2003“ renginiuose. 2004 m. vasarą choras lankėsi Rumšiškėse – giedojo šv. Mišiose bažnyčioje, apžiūrėjo Lietuvos liaudies buities muziejų. Tais metais dalyvauta, giedota ir Radviliškio  parapijos jaunimo dienose „Nauju ir gyvu keliu“, vyskupijos vaikų ir jaunimo chorų šventėje Šiauliuose, Pasvalyje organizuotame sakralinės muzikos festivalyje-koncerte, taip pat Šiluvos atlaiduose. 2005 m. Palėvenėje vykusioje tarptautinėje sakralinės muzikos ir teatro šventėje „Sielos ilgesys“ choras reprezentavo savo parapiją, giedodamas bei skaitydamas Dievui skirtus laiškus. Tais pačiais metais jis antrą kartą giedojo Rumšiškių bažnyčioje šv. Mišiose bei Kryžių kalno atlaiduose.

 

Viena iš didžiausių choro išvykų buvo 2005 m. rugpjūčio mėn. į Pasaulio jaunimo dienas Vokietijoje. Jaunieji radviliškiečiai giedojo Kelne vykusiose lietuvių šv. Mišiose, kuriose dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis ir Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Vos grįžęs iš šio išskirtinio renginio, choras išvyko į Naujamiestį giedoti šv. Mišiose ir aplankyti kunigą A. Dauknį, kuris kartu keliavo į Pasaulines jaunimo dienas.

 

Tais įsimintinais, choro gyvavimo 3-aisiais metais buvo įrašyta jo pirmoji kompaktinė plokštelė „Paliesk mano sielą“, kuri pristatyta Radviliškio kultūros rūmuose.

 

2006 m. Lenkijoje, senojoje sostinėje Gniezne, vyko kardinolo Glembpo 50 metų vyskupystės paminėjimas. Radviliškiečiai giedojo rotušėje, dalyvavo iškilmingoje atlaidų procesijoje. Katedroje buvo surengtas atskiras choro koncertas, po Gniezną ir apylinkes jam surengta speciali ekskursija.

 

2006 m. choras vyko į Šiaulių vyskupijos jaunimo dieną. Šiaulių katedroje giedojo jungtinis Radviliškio ir Šiaulių parapijų choras. Šiaulių kultūros centre vykusiame koncerte choro merginos atliko savo parengtą šokio kompoziciją. Kitą dienos dalį dalyvavo Šiaulių vyskupijos jaunimo dienos programoje.

 

2007 metų gruodžio mėnesį pristatytas antrasis choro giesmių diskas „Baltos meilės Kalėdos“ . Šio disko išleidimo projektą, kurį parengė vadovė A. Šakėnienė, dalinai finansavo Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas. Kita dalis lėšų gauta iš vietos verslininkų bei Rochesterio (JAV) lietuvių bendruomenės.

 

2008 m. spalio mėnesį choras viešėjo JAV. Rochesterio mieste dalyvauta šv. Jurgio lietuvių parapijos 100 metų jubiliejiniuose renginiuose. Radviliškietėms teko didelė garbė atstovauti Lietuvai ir, dalyvaujant daug iškilių JAV bei įvairių užsienio valstybių atlikėjų, asmenybių, koncertuoti vargonų atidarymo iškilmėse vienoje garsiausių JAV muzikos mokyklų – Eastman muzikos akademijoje.

 

Choras 2011 m. balandį–gegužę vėl viešėjo ir koncertavo Amerikos bei Kanados lietuvių bendruomenėse Detroite, Čikagoje, Beverlly Shore, Hamiltone. Įdomi, įvairiapusė, profesionaliai paruošta programa, kurioje daugiausia atsispindėjo lietuvių liaudies dainos, religinės giesmės, šiuolaikiniai lietuvių kompozitorių kūriniai, garantavo sėkmingą šią viešnagę.

 

Choras kasmet gieda iškilmingose Piemenėlių, bei Prisikėlimo šv. Mišiose, taip pat sutvirtinimo ir kitose Mišiose. Nuo 2004-ųjų choristės dalyvauja rugsėjo mėnesį vykstančiame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas–Šiluva, tituliniuose Šiluvos atlaiduose.

 

Prie šio choro įsikūrimo, jo aktyvios veiklos, pasiekimų svariai prisidėjo parapijoje dirbęs kunigas G. A. Jonikas, kuris dabar kunigauja JAV ir ryšiai su kuriuo nenutrūkę iki šiol.