Parapijoje yra kunigavę:

 

Kunigas, monsinjoras  Antanas Bitvinskas (1925 03 12 – 2006 08 04). 1990–1992 m. klebonavo   Radviliškyje, kartu administravo Polekėlės ir Kurų parapijas. Parapijiečiai jį prisimena kaip skleidžiantį gėrį ir tikėjimo šviesą, išsilavinusį, tolerantišką, apsiskaičiusį kunigą.

 

Kunigas Remigijus Čekavičius (1972 05 22). Jis – radviliškietis. Gimtajame mieste pradėjo  kunigystės kelią, iš čia tikinčiųjų buvo pagarbiai išlydėtas į Šiaulių dekanatą (yra jo dekanas), Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą (yra jos klebonas).

 

Šviesaus atminimo kunigas jubiliatas Bronislovas Nemeikšis (1925 01 10 –2013 07 06). Parapijoje dirbo: 1965m. – altaristu;1966 m.– vikaru; nuo 1982 05 28 – altaristu ir šias pareigas ėjo iki gyvenimo pabaigos. 2013 metų rugsėjo mėnesį jis būtų šventęs kunigystės 64 metų sukaktį. Palaidotas Radviliškio bažnyčios šventoriuje.

 

Šviesaus atminimo Antanas Jokubauskas (1929 09 01–2012 12 17). 2001 m. buvo paskirtas ir klebonavo Radviliškio bei Polekėlės parapijose. Nors čia dirbo neilgai, paliko gražių sielovados, bendravimo su tikinčiaisiais ir rūpinimosi bažnyčia bei parapijomis darbų.

 

Kunigas Gintaras Antanas Jonikas (1963 01 14). Nuo 2002 m. dirbdamas Radviliškio dekanato dekanu ir parapijos klebonu, daug prisidėjo prie bažnyčios, jos varpinės, aplinkos atnaujinimo, suaktyvino tikinčiųjų bendruomenę, jo iniciatyva išsiplėtė chorų, ypač Jaunimo choro, Pastoracinės tarybos veikla ir kita. Už visa tai apdovanotas rajono savivaldybės Metų apdovanojimu – „Gerumo angelo“ statulėle. Šiuo metu yra Detroito (JAV) Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos lietuvių parapijų klebonas. Jo ryšiai su Radviliškio parapija nenutrūkę iki šiol.

 

Kunigas, monsinjoras Lionginas Vaičiulionis (1931 01 02).  Radviliškio klebonu dirbo 15 metų. Uoliai ir kantriai pasirūpino, kad būtų atstatyta varpinė, bažnyčia, atsidavusiai dirbo sielovados darbą. Paliko labai ryškų pėdsaką parapijos istorijoje ir gyvenime.

 

Kunigas Edvardas Zeidotas (1952 11 05). Būdamas Radviliškio dekanato dekanu, parapijos klebonu,  daug nuveikė, burdamas parapijiečius, organizuodamas piligrimines keliones, įvairindamas sielovados darbą. Dabar yra Šiaulių vyskupijos Linkuvos parapijos klebonas.

 

Iš Radviliškio kilę kunigai:

 

Kunigas Virginijus Birjotas (1975 10 05). Dabar yra Kauno arkivyskupijos Šančių parapijos klebonas.

 

Šviesaus atminimo Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas) (1918 09 29–2005 06 23) buvo gimęs Radviliškyje. Tapo kunigu, pamokslininku, vienuoliu kapucinu, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėju. Pelnė garbių apdovanojimų ir daugybės žmonių meilę. Nors dirbo kitur, buvo vis lankomas ir radviliškiečių, jų įstaigoms padovanojo knygų, kitaip rodė ryšį su gimtine.

 

Kunigas Tomas Reinys (1973 05 24). Jis irgi – radviliškietis, čia apsisprendęs ir pasiryžęs kunigystei. Ir tapęs kapelionu neretai atvykdavo į miesto, parapijos renginius, bendravo su parapijiečiais. Dabar jis – Šiaulių vyskupijos Meškuičių parapijos klebonas, ilgą laiką buvo Šiaulių įgulos karo kapelionas.

 

Kunigas Rimvydas Žeknys (1960 08 19). Dabar kunigauja Šiaulių vyskupijos Joniškio parapijoje.

 

Iš Radviliškio parapijos kilo ar joje dirbo, su ja buvo susiję nemažai kitų dvasininkų. Kiekvienas iš jų paliko pėdas šios bažnyčios istorijoje, veikloje, tikinčiųjų atmintyje ir širdyse, kiekvieno jų indėlis reikšmingas ir parapijos praeičiai, ir dabarčiai, ir ateičiai.