KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ –
Paskelbta: 2015-07-04

  DEVINTINĖS. Birželo 7 d. parapijos tikintieji, chorai ir jaunimas iškilmingai žygiuodami miesto gatvėmis viešai paliudijo Eucharistijoje esantį Viešpatį. Švenčiausiojo Sakramento procesija buvo lydima giesmių, Dievo žodžio ir liudijimo, kad Dievas laimina mūsų miestą.

ŠIAULIŲ VYSKUPO VELYKŲ SVEIKINIMAS
Paskelbta: 2015-04-01

     MEILĖS PERGALĖ.   Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien džiugiai ir pakiliai švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Išganytojas liudija, jog gyvenimas stipresnis už mirtį, meilė nugali neapykantą, o gėris švenčia pergalę prieš blogį. Brangieji, apaštalas Jonas sako: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ […]

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
Paskelbta: 2015-03-17

  D E K R E T A S, DĖL ATLAIDŲ MALONĖS GAVIMO PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAIS ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE Apaštališkosios Penitencerijos (Romos kurijos įstaigos, padedančios popiežiui spręsti neviešus vidinius teisminius klausimus ir svarstyti atlaidų teikimo reikalus) 2014 m. lapkričio 23 d., Kristaus karaliaus šventės dieną, paskelbtu dekretu, popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo […]

GYVENIMAS – DIEVO DOVANA!
Paskelbta: 2014-12-30

  Vyskupo kalėdinis sveikinimas.   Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien katalikiškasis pasaulis su nepaprastu džiaugsmu švenčia Kristaus Gimimo iškilmę. Dangiškoji Motina Marija dovanoja žmonijai gyvenimo Davėją, kuris visus kviečia, sakydamas: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!” (Mt 11,28). Išgirdus šiuos […]

Kalėdų mintis
Paskelbta: 2014-12-29

Tėvas Marie Dominique PHILIPPE   DIEVAS ATSIDUODA MUMS, KAD IŠMOKYTŲ MUS ATSIDUOTI Šv. Kalėdų homilija Kasmet prašykime Šventosios Dvasios, kad atnaujintų mūsų tikėjimą didžiuoju Įsikūnijimo slėpiniu. Klausydamiesi Kalėdų nakties Mišių Evangelijos, melskime Mergelę Mariją, kuri yra palaiminta įtikėjusių, kad išmokytų gyventi šiuo visad aktualiu slėpiniu. Juo turėtume gyventi ne vien […]

Laukimas ir malonė
Paskelbta: 2014-12-05

  I advento sekmadienis    Liturginiai metai – tai visos išganymo istorijos sudabartinimas. Išganymo istorija jau įvyko, bet, kita vertus, ji vis dar vyksta. Kiekvienas liturginių metų laikas akcentuoja kurį nors išganymo istrorijos tarpsnį. Adventas – tai budėjimo ir pažadų išsipildymo laukimo metas. Evangelija pagal Morkų ypač pabrėžia budėjimą.  Per […]

Padėkos malda už choristus
Paskelbta: 2014-11-22

  LAPKRIČIO 22 D. MERGELĖ KANKINĖ ŠV. CECILIJA – MUZIKŲ IR ŠLOVINTOJŲ GLOBĖJA. SEKMADIENĮ, KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖS DIENĄ AUKOSIME PADĖKOS AUKĄ UŽ MŪSŲ PARAPIJOS GIESMININKUS, – SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO CHORUS