Padėka geradariams

RADVILIŠKIO BAŽNYČIOJE – NAUJI VARPAI

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija baigia įgyvendinti beveik pustrečių metų trukusį projektą ir jau išgirdo savo bažnyčioje suskambusius naujuosius varpus.

Šiemetės liepos 1 dieną pargabenti trys įvairaus dydžio Lenkijoje, Kruševskių liejykloje, pagaminti naujieji varpai. Netrukus jie buvo įkelti į rekonstruotą bažnyčios bokštą, sinchronizuoti, suderintas, išbandytas jų skambesys. Naujieji varpai šv. Mišioms jau kvietė pirmąjį po to sekmadienį, jie taip pat palydėjo čia susituokusius jaunavedžius.

Radviliškiečiai nuoširdžiai džiaugiasi šiuo seniai išsvajotu įvykiu ir ruošiasi paskutiniam projekto akcentui: rugpjūčio 24-ąją, čionykščių titulinių atlaidų dieną, 12 val. Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventins naujuosius varpus. Nuo tada tas pranašo balsas jau nuolat lydės parapijiečius, visus miesto bei apylinkių gyventojus, kviesdamas maldai, primindamas laiko vertę, žmogaus gyvenimo prasmę, įvairias sukaktis ir jubiliejus, guosdamas ir stiprindamas liūdesio akimirką.

Parapijai ir miestui išskirtinai reikšmingo darbo pabaigtuvių dienomis mintys pirmiausia krypsta į tuos, kurių gerumas, jautrus supratingumas, dosni širdis įgalino šią naujovę. Kad mūsų bažnyčia, Aukščiausiajam laiminant, turi naujus varpus, didžiausias tam lėšų aukojusių parapijiečių indėlis. Toks daugybės įvairaus amžiaus žmonių geranoriškumas vertas ilgaamžio dėkingumo ir pagarbos.

Nėra abejonės, kad šito mūsų mastais titaniško projekto niekaip nebūtume įveikę ir be Radviliškio rajono savivaldybės, jos tarybos visokeriopos pagalbos, be AB „Lietuvos geležinkeliai“ svarios paramos. Buvo labai svarbu ir tai, kad Radviliškio mašinų gamykla pagamino varpų tvirtinimo konstrukcijas, kad AB „Pakruojo arka“ rekonstravo bažnyčios bokštą, kad  sklandžiai ir profesionaliai savo darbą atliko lenkų meistrai, kad per visą tą laiką nuoširdžiai talkino projektuotojai, architektai,  kiti specialistai.

Su naujaisiais varpais Radviliškyje visada liks susieti kai kurie netgi kitur gyvenantys asmenys. Tarp jų – Seimo nariai: Radviliškio garbės pilietis,  labdaros koncerto organizatorius Vytautas Juozapaitis, Algimantas Salamakinas, skatinęs ir telkęs projektui geležinkelininkų paramą, taip pat asmeniškai prisidėjęs šalies Premjeras Algirdas Butkevičius.

Kiti projekto rėmėjai: Šiaulių vyskupijos kurija, AB Radviliškio mašinų gamykla, UAB „Aloyzo Grigaliūno transportas”, Sigito Krivicko įmonė „Fasma”, Vladas Milkonas, Žilvinas Šimkus, UAB „Radviliškio šiluma”, UAB „Multimeda”, UAB „Termosrovė”, Elenos Balinskienės ind. įmonė, UAB „Radviliškio vanduo”, Eugenija Žolpienė, Regina Plevokienė, UAB „Kesgvytis”, UAB „Emtra”, Audronė Eigminienė, Juozas Lekavičius, UAB „Regejus”, UAB Šeduvos malūnas, Irmantas Krivickas, UAB „Godlija”, Jurgis Baublys, Edmundas Adomavičius, Henrikas Einingis, Birutė Trembelienė, Jolanta Margaitienė, Loreta Stirblienė, Augutis Krikščiūnas, Jonas Ruškys, Feliksas Steponavičius, UAB „Augevidus”, UAB „Radviliškio autocentras”, UAB „Tauja”, Gediminas Dijokas, UAB „Salvika”, Renata Povilaitytė, UAB „Vaikų sala”, Genovaitė Dailidonienė, Jonas Pravilonis, Vilius Baublys, Ignas Jasiūnas, Algirdas Petrauskas, Vytautas Varnauskas, Zigmantas Sivickis, Darius Karanauskas, Antanas Čepononis, Juozas Rupšys, Vytautas Krikščiūnas, Darius Sivickis, Vytautas Simelis, Bronius Stankus, Skirmantas Elzbergas, Teresė Steiblienė, Stanislovas Stankus, Janina Užkuraitienė, Vytautas Matuzas, Veronika Vaičiulienė, Juozas Vytautas Komka, Antanas Česas, Robertas Zemblys, Doleta Banionienė, Joana Daunorienė, Vitas Sadauskas, Daiva Verpetinskienė, Gitana Stasiukynienė, Gintautas Stasiukynas, Algimantas Pranys, Vladas Šablinskas, Valdemaras Buivydas, Bronislovas Kęstutis Pranckevičius, Irma ir Rolandas Urbonavičiai, Marytė ir Jonas Gadliauskai, A. Poškevičienė, Grinbergų  šeima, Poškevičių šeima, kiti  verslininkai, metinės rinkliavos aukotojai, Radviliškio Vaižganto gimnazijos mokytojai bei mokiniai.

Projekto rėmėjų net neįmanoma išvardinti. Tačiau ir nepaminėtiesiems mūsų dėkingumas, pagarba ne mažesnė. Ačiū Jums visiems, gerieji mūsų žmonės! Jūsų aukos, parama, supratingumas ir jautrumas pasiliks laiko neištrinamomis eilutėmis parapijos istorijoje, apie jūsų širdžių gerumą nuolat bylos dangun kylantis neatpažįstamai gražus naujųjų varpų skambesys.

 

 Radviliškio dekanas, klebonas, kunigas Gintas Sakavičius