Atlaidų dieną Radviliškyje pašventinti nauji varpai

Rugpjūčio 24 dieną Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija šventė titulinius atlaidus, kurių metu pašventinti naujieji bažnyčios varpai.

Tądien, prieš pat vidudienį, į iškilmingąsias šv. Mišias gausiai susirinkę tikintieji su kunigais, svečiais  šventoriuje pasitiko Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Jis visus palaimino ir pasveikino išskirtinės šventės – atlaidų bei naujųjų varpų šventinimo – proga. Po įžanginės bendros maldos vyskupas pašventino varpus, kurių vienam suteiktas visos Bažnyčios Motinos Švč. Mergelės Marijos, kitam – šventojo, Gailestingumo popiežiaus Jono Pauliaus II, trečiam – šventojo, Lietuvos globėjo Kazimiero vardai. Naujųjų varpų skambesys iškilmių dalyvius pakvietė į šv. Mišias.

Šventinė procesija, Jo Ekscelencijos aukojamos šv. Mišios, giliai susimąstyti skatinantis jo pamokslas, bendra malda, bažnyčios suaugusiųjų ir jaunimo chorų giesmės, iškilmingas palaiminimas… Po visų įsimintinų iškilmių parapijiečiai ir svečiai suko link miesto Kultūros centro. Ten šventė tęsėsi koncertu.

Jį  susirinkusiesiems padovanojo Radviliškio muzikos mokyklos meno kolektyvai. Į koncertą įsijungė ir  Seimo narys, profesorius, kraštietis, Radviliškio miesto garbės pilietis Vytautas Juozapaitis, jaudinančiai atlikęs Gintauto Abariaus dainą Bernardo Brazdžionio žodžiais „Šaukiu aš tautą“, taip pat pasidalijęs proginėmis mintimis. Koncertą vedė Jūratė Stakvilevičienė.

Šiame renginyje kalbėjo Vytautas Juozapaitis, rajono meras Darius Brazys, Jo Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis, Antonis Kruševskis, varpus Radviliškiui Lenkijoje pagaminusios brolių Kruševskių manufaktūros atstovas, ilgametis Radviliškio mašinų gamyklos direktorius Jonas Žėkas, Radviliškio dekanas, klebonas, kunigas Gintas Sakavičius, kiti svečiai ir radviliškiečiai. Aktyviausiai, daugiausiai prie naujų bažnyčios varpų projekto įgyvendinimo prisidėjusiems rėmėjams, aukotojams, pagalbininkams, taip pat varpų gamintojams įteikti Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio padėkos raštai, projekto iniciatorių parūpinti suvenyrai – simboliniai vardiniai varpai.

Po koncerto klebonas, kunigas Gintas Sakavičius šventės dalyvius pakvietė į agapę, kur pabendrauta, pasidalyta ilgam išliksiančiais šventės įspūdžiais.

Be minėtų svečių, atlaidų ir varpų šventinimo iškilmėse dalyvavo daug  kunigų, tarp kurių – iš Amerikos, kur dabar kunigauja, atvykęs buvęs šios parapijos klebonas Gintaras Jonikas, rajono savivaldybės, Radviliškio miesto ir aplinkinių seniūnijų vadovų, įmonių, įstaigų, bendrovių, bendruomenių atstovų, Radviliškio ir kitų parapijų tikinčiųjų. Ir toks dėmesys, aišku, buvo neatsitiktinis: pasak vyskupo Eugenijaus Bartulio, „juk kitos šventės Radviliškyje, kai šventinami nauji bažnyčios varpai, jau nepamatysime dešimtmečius, o gal ir šimtmečius“.

Šventė vainikavo parapijos naujų varpų projektą, kuris įgyvendintas beveik per pustrečių metų.

Parapijos Pastoracinės tarnybos inform.