PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI

 

D E K R E T A S,

DĖL ATLAIDŲ MALONĖS GAVIMO PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAIS

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE

Apaštališkosios Penitencerijos (Romos kurijos įstaigos, padedančios popiežiui spręsti neviešus vidinius teisminius klausimus ir svarstyti atlaidų teikimo reikalus) 2014 m. lapkričio 23 d., Kristaus karaliaus šventės dieną, paskelbtu dekretu, popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga suteikia galimybę Pašvęsto gyvenimo institutų nariams ir visiems geros valios tikintiesiems nuo I Advento sekmadienio iki 2016 metų vasario 2 d., Kristaus paaukojimo šventės dienos, pelnyti visuotinius atlaidus sau patiems bei skaistykloje esančioms sieloms.

Pagal šio dekreto nuostatus, atlaidus gali pelnyti:

  1. Visi Romoje ar kitur dalyvaujantieji oficialiuose Pašvęstojo gyvenimo metų tarptautiniuose renginiuose, jų metu asmeninę maldą užbaigiantys Tėve mūsų, Tikėjimo išpažinimu ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo prašymu.
  2. Visi dalyvaujantieji vyskupijose vykstančiuose Pašvęstojo gyvenimo metų renginiuose vyskupijų katedrose bei kitose vietos vyskupų nurodytose bažnyčiose, koplyčiose bei vienuolynuose, atliekantys Valandų liturgiją arba susikaupiantys privačioje maldoje, kalbėdami Tėve mūsų, Tikėjimo išpažinimą ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo prašymą.

Atsižvelgdamas į tai, nustatau, kad Šiaulių vyskupijoje šie atlaidai gaunami šiose vietose:

2.1. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra;

2.2. Palendrių (Kelmės raj.) Šv. Benedikto vienuolyno bažnyčia;

2.3. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) rektoratas;

2.4. Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčia;

2.5. Kryžių kalnas, š.m. liepos 26 d. (sekmadienį), švenčiant Kryžių kalno atlaidus;

2.6. Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia (buvusi senosios regulos karmelitų vienuolyno bažnyčia);

2.7. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia (buvusi bernardinų vienuolyno bažnyčia) arba Kristaus (Šventųjų) laiptų koplyčia;

2.8. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (buvusi benediktinių vienuolyno bažnyčia).

  1. Sergantieji Dievui pašvęstojo gyvenimo kongregacijų ir kitų institutų nariai, dėl ligos negalintys dalyvauti oficialiuose renginiuose, visuotinius atlaidus tomis pačiomis sąlygomis galės pelnyti ir namuose.

Remdamasis 1999 metų atlaidų rinkinio Enchiridion indulgentiarum nuostatomis, primenu, kad atlaidus pelnyti gali kiekvienas pakrikštytas, neekskomunikuotas ir nepadaręs sunkios nuodėmės žmogus. Visuotinius atlaidus galima gauti tik vieną kartą per dieną. Mirties valandą tikintysis gali pelnyti ir kitus visuotinius atlaidus, nors tą dieną ir būtų jau gavęs vienerius visuotinius atlaidus. Taip pat tikintysis, kuriam teisė nedraudžia, pelnyti atlaidų, turi turėti bent bendrąją intenciją juos gauti. Galioja ir įprastinės visuotinių atlaidų gavimo sąlygos: būti nenusidėjusiam sunkia nuodėme arba atlikti išpažintį, priimti šventąją Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija (tai dera suprasti kaip meldimąsi ne už popiežių, bet ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi pats Šventasis Tėvas) ir už visame pasaulyje, mūsų krašte bei mūsų vyskupijoje veikiančias vienuolijas, prašant naujų brandžių pašaukimų į jas. Be to, reikia būti neprisirišusiam prie jokios, nors ir lengvosios, nuodėmės. Stingant tokio nusiteikimo arba nepakankamai tiksliai laikantis nurodytųjų sąlygų, pelnomi tik daliniai atlaidai.

 

Šiauliai, 2015 metų sausio 29 d.

Eugenijus Bartulis

Šiaulių vyskupas